Tramitació de la modificació parcial per a l'exercici de 2018 i successius de les Ordenances Fiscals 1.1, 3.10 i 3.13 de l'Ajuntament de Barcelona

De conformitat amb l’article 15.1 de la Llei d’Hisendes Locals, aprovada per reial decret legislatiu 2/2004, “excepte en els supòsits previstos en l’article 59.1 d’aquesta llei, les entitats locals hauran d’acordar la imposició i supressió dels seus tributs propis, i aprovar les corresponents ordenances fiscals reguladores d’aquests”.

Pel que fa a la seva tramitació, l’article 17.1 de la mateixa norma estableix que els acords provisionals adoptats per les corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la fixació dels elements necessaris, amb vista a la determinació de les respectives quotes tributàries, així com les aprovacions i modificacions de les corresponents ordenances fiscals, s’exposaran en el tauler d’anuncis de l’entitat durant trenta dies, com a mínim, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que consideren oportunes.

En virtut de l’anterior, es planteja la modificació de les següents ordenances fiscals:

  • OF 1.1, reguladora de l’impost sobre béns immobles: Nova bonificació per a habitatges destinats a lloguer social; modificació de la bonificació per a famílies nombroses canviant el criteri de valor cadastral pel de renda per a determinar el seu import.
  • OF 3.10, taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local i la prestació d’altres serveis: Nova tarifa per a bicicletes i motos d’ús compartit que ocupen l’espai públic amb una finalitat econòmica.
  • OF 3.13, taxes per serveis culturals: Actualització dels centres inaugurats o reoberts els darrers anys; incorporació de bonificacions i revisió de les entrades gratuïtes i reduïdes.

Aprovació del projecte normatiu

La modificació de les Ordenances fiscals és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb l’article 27 de la Carta municipal de Barcelona.

  •     Sessió de 8 de novembre de 2018 de la Comissió de Govern

Aprovació provisional

La modificació de les esmentades ordenances fiscals va ser aprovada provisionalment pel Plenari del Consell Municipal, en la sessió de data 23 de novembre de 2018. La proposta d'acord va ser dictaminada per la Comissió d'Economia i Hisenda en la seva sessió de 13 de novembre de 2018.

Informació pública

El Plenari del Consell Municipal va acordar sotmetre les ordenances aprovades provisionalment a informació pública durant el termini de 30 dies. Entre el 27 de novembre de 2018 i l'11 de gener de 2019 els interessats legítims van poder presentar les reclamacions que van considerar oportunes.

D’acord amb el que disposa l’article 18 de la Llei d’Hisendes Locals, tindran la consideració d’interessats, a l’efecte de reclamar contra l’acord provisional:

  • Els que tinguin un interès directe o estiguin afectats per aquests acords.
  • Els col·legis oficials, cambres oficials, associacions i la resta d’entitats legalment constituïdes per a vetllar pels interessos professionals, econòmics o veïnals, quan actuen en defensa dels que els són propis.

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió d'Economia i Hisenda ha de dictaminar la proposta d'aprovació definitiva per a sotmetre-la al Consell Plenari.