Tramitació de la nova Ordenança reguladora d'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona

L'anterior Ordenança Reguladora d’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona fou aprovada per acord del Consell Plenari de 30 de gener de 2009 i, després de més de vuit anys de vigència, es detecta que l’evolució en l’ús de les tecnologies per part de la societat, així com el desenvolupament del marc legal, fan necessària una actualització d’aquesta norma.

L’entrada en vigor de les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic ha establert un nou marc de relació entre l’Ajuntament i la ciutadania, basat en les potencialitats que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació ofereixen. L’ordenança, doncs, s’ha d’adaptar a aquest nou marc normatiu.

La ciutat de Barcelona ha desenvolupat en els darrers anys una política a nivell mundial com a ciutat moderna, pionera en l’ús i promoció de les tecnologies. En línia amb aquesta política, i amb la voluntat de l’Ajuntament de ser més proper al ciutadà i facilitar l’ús dels mitjans i canals preferits per la ciutadania, convé abordar la revisió de l’Ordenança amb la vocació d’anar més enllà del simple compliment legal.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 19 de desembre de 2017 i el 15 de gener de 2018. Durant el període de consulta no es va presentar cap aportació.

Aprovació del projecte normatiu

La nova Ordenança reguladora d'administració electrònica és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze dies per presentar esmenes.

  •     Sessió de 5 de juliol de 2018 de la Comissió de Govern

Aprovació inicial

L'Ordenança reguladora d'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona va ser aprovada inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en sessió ordinària del dia 19 de setembre de 2018.

Informació pública

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en la seva sessió celebrada el dia 19 de setembre de 2018, va acordar aprovar inicialment l'Ordenança reguladora d'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona i sotmetre-la a informació pública durant un període de 30 dies hàbils, de conformitat amb el que disposa l'article 112 del Reglament Orgànic Municipal.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 27 de setembre de 2018 fins al 9 de novembre de 2018, període durant el qual van poder formular al·legacions.

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i l'Ordenança se sotmetrà al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.