Tramitació de la modificació del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona

El vigent Reglament de Distincions i Honors de l’Ajuntament de Barcelona va ser aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal de data 29 de juny de 2012, revocant la normativa anterior referent a les distincions i medalles que s’atorgaven des de l’Ajuntament de Barcelona i unificant totes les distincions i honors en un sol reglament.

L’experiència de l’aplicació del vigent Reglament de Distincions i Honors de l’Ajuntament de Barcelona, ha permès  observar que és necessària la modificació d’alguns preceptes de Reglament per tal d’actualitzar la normativa.

La modificació del  Reglament de Distincions i Honors de l’Ajuntament de Barcelona és necessària per tal d’actualitzar la normativa referent a les distincions i honors que atorga l’Ajuntament de Barcelona a la realitat vigent, atès que el transcurs de nou anys d’aplicació i experiència han permès observar que alguns aspectes requereixen d’una actualització normativa.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 15 i el 29 de juny de 2021.

Aprovació del projecte normatiu

La modificació del Reglament és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups polítics municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze dies per presentar esmenes.

  •     Sessió de 21 d'octubre de 2021 de la Comissió de Govern

Aprovació inicial

La modificació del Reglament va ser aprovat inicialment per la Comissió presidència, drets de ciutadania, participació i seguretat i prevenció, en la sessió de 15 de desembre de 2021.

Informació pública

La Comissió de presidència, drets de ciutadania, participació i seguretat i prevenció va acordar sotmetre el Reglament aprovat inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es van poder presentar les al·legacions que es van considerar oportunes, tal com disposa l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 112 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 29 de desembre de 2021 fins a el 9 de febrero de 2022, període durant el qual es van poder formular al·legacions. 

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i el Reglament es va sotmetre al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.