Tramitació de la modificació de l’Ordenança fiscal 3.10 de taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació d’altres serveis

La realitat ens demostra que, mentre els caixers automàtics de titularitat d'entitats financeres es troben en retrocés, al mateix temps s’està produint un increment de caixers automàtics per a retirar efectiu que no formen part de les xarxes tradicionals de les entitats financeres. En ocasions, aquests caixers no es troben ubicats en una façana d’una entitat financera, sinó que es troben localitzats en façanes d’immobles diversos, normalment amb un ús comercial però que no té a veure amb les oficines tradicionals de les entitats financeres. En l’actualitat hi ha empreses que ofereixen instal·lar caixers automàtics en locals comercials a canvi del pagament d’un lloguer per la utilització de l’espai si el caixer està dins del local comercial.

En aquest cas, i en virtut de la potestat reglamentària de les entitats locals, es pretén crear un cos normatiu que reguli adequadament mitjançant una ordenança fiscal, l’establiment d’una taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local dels caixers automàtics ubicats al domini públic municipal però que no són de titularitat d’entitats financeres, atès que permeten la realització del mateix servei i ocupació de l’espai públic que quan ens referim als caixers automàtics titularitat de les entitats financeres.

La tramitació de l'aprovació d'aquesta nova ordenança fiscal va quedar integrada dins la tramitació de l’aprovació per a l'exercici de 2020 i successius de les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de Barcelona.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va du a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar adient, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el dia 1 d’agost de 2019 i el dia 6 de setembre de 2019.