Tramitació del Reglament regulador de la tramitació telemàtica per les persones físiques de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona

El reglament té per objecte establir per a les persones físiques, l’obligatorietat de la forma telemàtica en la presentació de sol·licituds i/o documents adreçats a l’Ajuntament de Barcelona relatius a la convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va du a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió de la ciutadania i les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 7 i el 21 de novembre de 2019.

Projecte normatiu

En aplicació de l'article 9 de l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, l’obligatorietat de la forma telemàtica en la presentació de sol·licituds i/o documents adreçats a l’Ajuntament de Barcelona relatius a la convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat s'estableix a través d'un decret de la Comissió de Govern.

Aprovació inicial del projecte de decret

El Reglament que estableix la forma telemàtica obligatòria per a les persones físiques en la presentació de sol·licituds i/o documents adreçats a l'Ajuntament de Barcelona relatius a la Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat (Convocatòria General de Subvencions), va ser aprovat inicialment per la Comissió de Govern el 28 de novembre de 2019.

  •     Sessió de 28 de novembre de 2019 de la Comissió de Govern

Informació pública

La Comissió de Govern, en la sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2019, va acordar aprovar inicialment el Decret que estableix, per via reglamentària, la forma telemàtica obligatòria per a les persones físiques en la presentació de sol·licituds i/o documents adreçats a l’Ajuntament de Barcelona relatius a la convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat (Convocatòria General de Subvencions) i sotmetre'l a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es va poder presentar les reclamacions que es van considerar oportunes.

L'expedient va resta exposat al públic per a la seva consulta des del 4 de desembre de 2019 fins al 21 de gener de 2020, període durant el qual es van poder formular al·legacions. 

Aprovació definitiva

Havent finalitzat el termini d’informació pública sense que s’hagin formulat suggeriments ni al·legacions, cal entendre aprovat definitivament el Decret.