Consulta pública prèvia sobre la modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles

La vigent Ordenança de circulació de vianants i de vehicles de l’Ajuntament de Barcelona fou aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal de 27 de novembre de 1998 i modificada per acord del Plenari del Consell Municipal el 26 de maig de 2017, després de més de vint-i-dos  anys de vigència, es detecta que l’evolució en la mobilitat, fan necessària una actualització d’aquesta norma.

La iniciativa pretén revisar la vigent Ordenança tot adequant-la al nou marc legal.

Consulta pública previa

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 9 i el 23 de novembre de 2021.