Tramitació de la modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles

La vigent Ordenança de circulació de vianants i de vehicles de l’Ajuntament de Barcelona fou aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal de 27 de novembre de 1998 i modificada per acord del Plenari del Consell Municipal el 26 de maig de 2017. Després de més de vint-i-dos anys de vigència, es detecta que l’evolució en la mobilitat fa necessària una actualització d’aquesta norma.

La iniciativa pretén revisar la vigent Ordenança tot adequant-la al nou marc legal.

La proposta normativa pretén adaptar la normativa municipal a la normativa estatal en matèria de circulació, vehicles i conductors, protegir el dret a la vida i a la salut mitjançant la millora de la seguretat viària a les vies urbanes, la millora de la qualitat de l'aire i la protecció dels drets de les persones amb mobilitat reduïda, i donar resposta als canvis provocats per la contínua evolució social, econòmica, mediambiental, cultural, tècnica i tecnològica a l'àmbit de la mobilitat. En particular, es regularà la circulació especifica de les bicicletes pel Parc Natural de la Serra de Collserola i la circulació a la ciutat de nous vehicles com els vehicles de mobilitat personal.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 9 i el 23 de novembre de 2021.

Aprovació del projecte normatiu

La modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups polítics municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze dies per presentar esmenes.

  •     Sessió de 19 de gener de 2023 de la Comissió de Govern

Presentació de propostes i suggeriments

D'acord amb el que disposa l'article 69.3 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones poden trametre llurs propostes i suggeriments amb relació a les iniciatives normatives que correspongui abans del tràmit d’audiència i informació pública. L’Administració ha de fer una valoració general de les contribucions, que s’ha de publicar en el Portal de Transparència.

Aprovació inicial

La modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles va ser aprovada inicialment per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat en la sessió celebrada el 14 de febrer de 2023.

Informació pública

La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, en la seva sessió de dia 14 de febrer de 2023, va acordar aprovar inicialment l'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles, i sotmetre-la a informació pública durant un període de trenta dies, de conformitat amb el que disposa l'article 112 del Reglament Orgànic Municipal.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 20 de febrer de 2023 fins al 31 de març de 2023, període durant el qual es van poder formular al·legacions.