Tramitació de la modificació puntual de l'Ordenança de terrasses

L’Ordenança de terrasses va ser aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 20 de desembre de 2013 i ha estat modificada en dues ocasions, una primera l’1 d’abril de 2016 que va obrir la Comissió Tècnica de Terrasses a la representació veïnal i una segona, aprovada el 29 de juny de 2018 amb la que es va flexibilitzar l’aplicació d’alguns requisits tècnics i es van crear les figures de les zones de criteris territorials i les zones d’excel·lència.

Ara iniciem un nou procediment de modificació de l’Ordenança de Terrasses, que s’inspira en les mesures extraordinàries adoptades amb motiu de la crisi sanitària de la COVID19 i pretén afavorir un ús més equilibrat de l’espai públic, facilitant una millor coexistència entre els vianants i l’activitat econòmica de restauració en aquest espai.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 7 i el 21 de juny de 2021.

Aprovació del projecte normatiu

La modificació puntual de l'Ordenança de terrasses és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze dies per presentar esmenes.

  •     Sessió de 22 de juliol de 2021 de la Comissió de Govern

Aprovació incial

La modificació puntual de l'Ordenança va ser aprovada inicialment per la Comissió d’ecologia, urbanisme, mobilitat i infraestructures, en la sessió de 14 de setembre de 2021.

Informació pública

La Comissió d’ecologia, urbanisme, infraestructures i mobilitat va acordar sotmetre la modificació puntual de l'Ordenança aprovada inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es va poder presentar les al·legacions que es van considerar oportunes, tal com disposa l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 112 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 27 de setembre de 2021 fins a el 9 de novembre de 2021, període durant el qual es va poder formular al·legacions. 

Aprovació definitiva

Incorporades, si escau, les al·legacions formulades durant el període d'informació pública, la Comissió d’ecologia, urbanisme, infraestructures i mobilitat va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva i l'ordenança es va sotmetre al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva.