Tramitació del Reglament per a l'equitat de gènere a l'Ajuntament de Barcelona

La Mesura de Govern La transversalitat de gènere a l'Ajuntament de Barcelona (2015) i el Pla per la Justícia de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona (2016-2020) preveuen desenvolupar una normativa per a la incorporació de la perspectiva de gènere a l’Ajuntament de Barcelona, que suposi la consolidació d’un marc normatiu ampli i aglutinador de les normes actuals que regulen l’estratègia de la transversalitat de gènere.

L’aplicació de la transversalitat de gènere implica un canvi de paradigma important en cadascuna de les actuacions públiques, perquè es passa de la concepció de les polítiques de gènere com una tasca específica només d’un departament o regidoria, a entendre que la responsabilitat d’assolir la igualtat és de tots els departaments, unitats, regidories, comissionats, i districtes. Aquesta estratègia per promoure la igualtat entre dones i homes va ser adoptada a la IV Conferència Mundial de les Dones de les Nacions Unides (Beijing, 1995). Des de llavors, s’ha incorporat als principals marcs normatius (internacional, estatal i autonòmic), i esdevé també una eina fonamental per assolir la igualtat de gènere en l’àmbit local.

El Reglament per a l'equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona pretén revisar les normes vigents sobre transversalitat de gènere, esdevenint un cos normatiu únic que aglutini, actualitzi i reforci la normativa existent; que integri la igualtat de gènere en l’àmbit municipal i de la ciutat, tant en l'estructura i funcionament de l'Ajuntament de Barcelona, com en la incorporació d'objectius i mecanismes ja previstos a la legislació vigent. L’objectiu d’aquest Reglament és dotar l’Ajuntament d’un instrument que aporti seguretat jurídica amb la finalitat de treballar per assolir una igualtat de gènere real i efectiva a la ciutat de Barcelona.

El Reglament establirà els principis que han de regir l’actuació dels òrgans de govern i gestió de l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’igualtat de gènere, així com els serveis municipals que ha d’oferir en l’àmbit de les seves competències, i totes les mesures que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions municipals que es contemplen en el seu àmbit d’aplicació.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 4 de juny de 2018 i el 15 de juny de 2018. Durant el període de consulta no es va presentar cap aportació.

Projecte normatiu del Reglament per a la igualtat de gènere a l'Ajuntament de Barcelona

El Reglament per a la igualtat de gènere és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern ha aprovat el projecte normatiu, els grups municipals que no han presentat el projecte o no hi han donat la seva conformitat, disposen d'un termini de quinze dies per presentar esmenes.

  •     Sessió de 28 de juny de 2018 de la Comissió de Govern

Presentació de propostes i suggeriments

D'acord amb el que disposa l'article 69.3 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones poden trametre llurs propostes i suggeriments amb relació a les iniciatives normatives que correspongui abans del tràmit d’audiència i informació pública. L’Administració ha de fer una valoració general de les contribucions, que s’ha de publicar en el Portal de Transparència.

Aprovació inicial

El Reglament per a l'equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona va ser aprovat inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en sessió ordinària del dia 19 de setembre de 2018.

Informació pública

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en la seva sessió celebrada el dia 19 de setembre de 2018, va acordar aprovar inicialment el Reglament per a l'equitat de gènere a l'Ajuntament de Barcelona i sotmetre'l a informació pública durant un període de 30 dies hàbils, de conformitat amb el que disposa l'article 112 del Reglament Orgànic Municipal.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 27 de setembre de 2018 fins al 9 de novembre de 2018, període durant el qual es van poder formular al·legacions.

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i el Reglament se sotmetrà al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.