Tramitació del Decret de Comissió de Govern pel qual es regulen les actuacions administratives automatitzades municipals

L’aprovació d’aquest decret de Comissió de Govern té per objecte regular l'ús del mecanisme d’actuació administrativa de la tramitació electrònica de manera automatitzada en la tramitació dels procediments administratius de l’Ajuntament de Barcelona,  així com establir el procediment per a la seva autorització, els criteris a aplicar i els sistemes de supervisió i manteniment d'aquest mecanisme. S’entén per actuació administrativa automatitzada l’actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics, en el marc d'un procediment administratiu en la qual no hi hagi intervingut de manera directa el personal al servei de l’Ajuntament i que utilitza algun dels sistemes de signatura establerts legalment per les actuacions automatitzades: el segell electrònic o el codi segur de verificació (CSV). Aquest decret de Comissió de Govern és d’aplicació a tot l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i ens de dret públic de la Corporació municipal així com a les entitats de dret privat vinculades o dependents quan exerceixin potestats administratives.

Aprovació del projecte normatiu

La tramitació del Decret s'ajusta al que estableix l'apartat 2.2 (punts 164 a 183) de les Directrius per a l'elaboració de les normes municipals que comprenen les directrius de tècnica normativa i les directrius sobre la tramitació de l'expedient per a l'aprovació de les ordenances, els reglaments i els decrets. D'acord amb això, el projecte de decret s'ha acompanyat de les memòries i els informes que figuren a continuació.

  •     Sessió de 22 de juny de 2022 de la Comissió de Govern

Informació pública

La Comissió de Govern va acordar sotmetre el Decret de Comissió de Govern aprovat inicialment a informació pública durant un període de 30 dies.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 30 de juny de 2022 fins al 10 d'agost de 2022, període durant el qual es van poder formular al·legacions.

Aprovació definitiva

En no haver-se presentat al·legacions durant el període d’informació pública, segons el que disposa l’acord d’aprovació inicial el decret es té per aprovat definitivament.