Tramitació del nou Reglament de funcionament del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

L’Ajuntament de Barcelona inicia els tràmits per l’aprovació d’un nou reglament de funcionament del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.

 El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat és un òrgan consultiu i de participació sectorial de ciutat, que actua en els àmbits relacionats amb la sostenibilitat.

Representa els diferents col·lectius i sectors implicats en l'assoliment dels objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, el full de ruta per avançar cap a una ciutat més sostenible. És promotor d’estratègies d'implicació, corresponsabilització i participació de les organitzacions ciutadanes.

Actualment el Consell es regeix per un Reglament de funcionament intern, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona el 3 d’octubre de 2014.  Des d’aleshores, l’acció per la sostenibilitat i les organitzacions implicades han augmentat molt en nombre, activitat i complexitat d’àmbits d’intervenció.

El plantejament d’un nou reglament obeeix a la necessitat d’actualitzar continguts i competències; millorar la coherència i coordinació amb altres consells sectorials de l’Ajuntament, la participació, la representativitat i la diversitat  d’agents implicats i potenciar la democratització del Consell.

En ares a la transparència i simplificació normativa, es vol optar per aprovar un nou reglament, i no per introduir modificacions puntuals en l'anterior, perquè es considera que d'aquesta manera es facilita la lectura, comprensió i aplicació dels seus preceptes.

Consulta pública prèvia

D’acord amb el que estableix a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’obre una consulta pública per recollir l’opinió de les persones i organitzacions potencialment afectades per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 24 d’agost i el 7 de setembre de 2021.

Aprovació del projecte normatiu

El nou Reglament és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups polítics municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze dies per presentar esmenes.

  •     Sessió de 3 de març de 2022 de la Comissió de Govern

Aprovació inicial

El nou Reglament va ser aprovat inicialment per la Comissió d'ecologia, urbanisme, infraestructures i mobilitat, en la sessió de 17 de maig de 2022.

Informació pública

La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat va acordar sotmetre el Reglament aprovat inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es van poder presentar les al·legacions que es van considerar oportunes, tal com disposa l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 112 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des de l'1 de juny de 2022 fins a el 14 de juliol de 2022, període durant el qual es van poder formular al·legacions. 

Aprovació definitiva

Valorades les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i el Reglament de funcionament del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat es va sotmetre al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.