Tramitació d'una ordenança fiscal per establir un recàrrec municipal sobre l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) a la ciutat de Barcelona

La ciutat de Barcelona rep, des de fa dècades, un flux creixent de visitants, que arriben a suposar una població flotant de mitjana d’unes 154.000 persones, un 9,6% addicional a la població resident.

Aquesta realitat, que es caracteritza, a més, per una concentració territorial molt marcada en alguns barris, representa per a l’Ajuntament un sobrecost en la despesa d’alguns serveis públics, que els fons procedents de l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics contribueixen a pal·liar. Alhora, aquests fons es destinen també a millorar i diversificar l’oferta turística, i a promoure un model de turisme responsable i sostenible.

Amb l’objectiu de millorar l’actual funcionament de l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics i de poder fer front a les despeses que es deriven de l’elevat flux de visitants que rep la ciutat, especialment intens en alguns barris que pateixen els efectes de la massificació turística, es planteja l'establiment, mitjançant ordenança fiscal, d'un recàrrec municipal sobre aquest impost.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar adient, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 13 de febrer de 2020 i el 5 de març de 2020.

Aprovació provisional

L'aprovació de l'ordenança fiscal és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb l’article 27 de la Carta municipal de Barcelona.

L’ordenança fiscal va ser aprovada provisionalment pel Plenari del Consell Municipal, en la sessió de 23 de setembre de 2020, previ dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda.

  •     Sessió de 10 de setembre de 2020 de la Comissió de Govern

Informació pública

El Plenari del Consell Municipal va acordar sotmetre les ordenances aprovades provisionalment a informació pública durant el termini de 30 dies, entre el 30 de setembre i l'11 de novembre de 2020, en què es van poder presentar les reclamacions que es van considerar oportunes.

D’acord amb el que disposa l’article 18 de la Llei d’hisendes locals, tenen la consideració d’interessats, a l’efecte de reclamar contra l’acord provisional:

  • Els que tinguin un interès directe o estiguin afectats per aquests acords.
  • Els col·legis oficials, cambres oficials, associacions i la resta d’entitats legalment constituïdes per a vetllar pels interessos professionals, econòmics o veïnals, quan actuen en defensa dels que els són propis.

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió d'Economia i Hisenda va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i l'Ordenança es va sotmetre al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.