Tramitació del Decret de l'Alcaldia pel qual es declaren "Platges sense fum" les platges de Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella de la ciutat de Barcelona

L'objectiu principal d'aquest Decret és l’establiment de les platges de Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella com a espais lliures de fum, facilitant a la ciutadania llocs de convivència respectuosos amb la preservació de la salut i la defensa del medi ambient. Aquesta norma prohibeix el consum de tabac a les esmentades platges i s’emmarca en una prova pilot amb la qual podrà avaluar-se l’eficiència de la mesura respecte als seus objectius i la conveniència d’estendre-la a la resta de platges en temporades posteriors.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar adient, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 16 de febrer de 2021 i el 2 de març de 2021.

Memòries i informes

La tramitació del decret s'ajusta al que estableix l'apartat 2.2 (punts 164 a 183) de les Directrius per a l'elaboració de les normes municipals que comprenen les directrius de tècnica normativa i les directrius sobre la tramitació de l'expedient per a l'aprovació de les ordenances, els reglaments i els decrets. D'acord amb això, el projecte de decret s'ha acompanyat de les memòries i els informes que figuren a continuació.

Aprovació inicial

El Decret d’Alcaldia pel qual es declaren “Platges Sense Fum” les platges Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella i s’hi estableix la prohibició de consum de productes de tabac durant la temporada de bany de 2021 va ser aprovat inicialment per l'Alcaldessa el 26 de març de 2021.

Informació pública

El Decret d'Alcaldia d'aprovació inicial disposa sotmetre'l a informació pública durant un període de 30 dies. L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 31 de març de 2021 fins el 13 de maig de 2021, període durant el qual es van poder formular al·legacions.

Aprovació definitiva

L’alcaldessa va disposar l'aprovació del Decret el 19 de maig de 2021. El Decret s'aprova amb vigència des de la seva signatura, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal i al web municipal.