Tramitació de la modificació parcial de l’Ordenança municipal de mercats

Si bé en el seu origen el text refós de l'Ordenança municipal de mercats de Barcelona (TROM), aprovat pel Consell Municipal el 28 de novembre de 2008 i modificat parcialment el 28 de juny de 2013, esmentava només la neteja, manteniment i vigilància com a úniques tasques de prestació obligatòria per part de les associacions de venedors dels mercats municipals, des d'aleshores ençà s'han produït diversos canvis -tant de caràcter socio-econòmic com d'hàbits i comportament de clients i consumidors- que, en el seu conjunt, han provocat que les associacions ja hagin assumit tot un seguit d'altres funcions relacionades amb la promoció i dinamització comercials del seu mercat.

Amb l'objectiu d'adequar el text de l'Ordenança de mercats als canvis, així com el poder dotar a les associacions de les eines més adequades per a dur a terme una gestió eficaç i adaptada a aquesta nova realitat, es planteja l'adaptació de la redacció de l'actual TROM a la realitat comercial que ja estan vivint tant els mercats municipals de la ciutat de Barcelona com cadascuna de les seves associacions de venedors, per adaptar-se als nous serveis i realitats actuals, així com als que puguin anar sorgint en el futur immediat, del sector de la distribució comercial de productes alimentaris i no alimentaris.

Aprovació del projecte normatiu

La modificació del text refós de l'Ordenança municipal de mercats de Barcelona és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.
Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze dies per presentar esmenes. No es va presentar cap esmena durant el període esmentat.

  •     Sessió de 14 de juny de 2018 de la Comissió de Govern

Aprovació inicial de la modificació parcial del text refós de l'ordenança

La modiciació parcial del text refós de l'Ordenança municipal de mercats de Barcelona va ser aprovada inicialment per la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament, en sessió del dia 10 de juliol de 2018.

Informació pública

La Comissió d'Economia i Hisenda, en la seva sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2018, va acordar aprovar inicialment la modificació parcial del text refós de l'Ordenança municipal de mercats i, de conformitat amb el que disposa l'article 112 del Reglament Orgànic Municipal, sotmetre-la a informació pública durant el període des de l'endemà de la publicació de l'anunci d'informació pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, fins el 17 de setembre de 2018, atès que, per a algunes persones o entitats, el termini de trenta dies hàbils podria coincidir amb el període de vacances.
L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 30 de juliol de 2018 fins el 17 de setembre de 2018, període durant el qual es van poder formular al·legacions.

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió d'Economia i Hisenda va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i la modificació de l'Ordenança se sotmetrà al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.