Tramitació del Decret d’alcaldia per a l’ordenació i regulació dels usos esportius a les platges de Barcelona

L’objectiu del present Decret és la ordenació dels usos esportius que es porten a terme a les platges de la ciutat de Barcelona.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar adient, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 6 de maig de 2022 i el 26 de maig de 2022.

Memòries i informes

La tramitació del decret s'ajusta al que estableix l'apartat 2.2 (punts 164 a 183) de les Directrius per a l'elaboració de les normes municipals que comprenen les directrius de tècnica normativa i les directrius sobre la tramitació de l'expedient per a l'aprovació de les ordenances, els reglaments i els decrets. D'acord amb això, el projecte de decret s'ha acompanyat de les memòries i els informes que figuren a continuació.

Aprovació inicial

El 4 d'agost de 2022 l'Alcalde accidental va disposar aprovar inicialment el decret pel qual s'estableixen mesures de regulació i d'ordenació de l'ús esportiu de les platges de Barcelona.

Informació pública

El Decret d'Alcaldia d'aprovació inicial disposa sotmetre la regulació a informació pública durant un període de 30 dies. L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 17 d'agost de 2022 fins el 28 de setembre de 2022, període durant el qual es van poder formular al·legacions.

Aprovació definitiva

Un cop resoltes les al·legacions formulades durant el període d’informació pública, l'Alcaldessa va resoldre l'aprovació definitiva del decret.