Tramitació de la modificació del Reglament del Consell de la Formació Professional de la ciutat de Barcelona

La Comissió de Plenari de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar, el 23 de març de 2004, les Normes Reguladores de funcionament del Consell de Formació Professional de Barcelona, depenent de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB), les quals s'han mantingut vigents fins a l'actualitat.

Des de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona s'ha decidit procedir a l'actualització d'aquest reglament per tal de poder comptar amb un Consell de Formació Professional de Barcelona que esdevingui l'òrgan de consulta i assessorament, amb caràcter no vinculant, de l'Ajuntament de Barcelona, i funcioni com a plataforma estable de treball dels diferents agents educatius, socials i econòmics que operen a l'entorn local, amb l'objecteiu principal de fomentar la formació professional i la plena inserció laboral i professional de les persones joves de la ciutat.

Aprovació inicial

Després que la Comissió de Govern aprovés el projecte normatiu, els grups municipals que no havien presentat el projecte o no hi havien donat la seva conformitat, van disposar d'un termini de quinze dies per presentar esmenes. Un cop valorades i incorporades, si s'escau, el projecte de reglament va ser sotmès a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports per a la seva aprovació inicial.

Informació pública

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports va acordar sotmetre el Reglament del Consell de la Formació Professional de la ciutat de Barcelona aprovat inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es van poder presentar les al·legacions que es van considerar oportunes, tal com disposa l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 112 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 13 d'octubre de 2020 fins al 23 de novembre de 2020, període durant el qual es van poder formular al·legacions. 

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i l'Ordenança es va sotmetre al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.