Tramitació de l'ordenança de serveis funeraris de l'Ajuntament de Barcelona

En aplicació de les previsions de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, de serveis funeraris, que confereix als municipis la potestat per a regular els serveis funeraris, fou aprovada l’Ordenança reguladora dels serveis funeraris de Barcelona per acord del Consell Plenari de 24 d’octubre de 1997. Posteriorment, i amb ocasió de la transposició al nostre ordenament jurídic de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis del mercat interior, va aprovar-se a Catalunya el Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, que va suposar la modificació, entre d’altres normes, de diversos aspectes de l’esmentada Llei 2/1997, de 3 d’abril, amb la finalitat d’adequar-la als nous requeriments i a les Directives comunitàries.

A la vista de que bona part del contingut de la regulació municipal no s’adequa als objectius i l’esperit de les normes actualment en vigor, es planteja la seva actualització.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar adient, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, fins el dia 13 de desembre de 2016.

Durant el període de consulta no es va presentar cap aportació.

Projecte normatiu

El projecte normatiu d'ordenança de serveis funeraris va ser aprovat per la Comissió de Govern, en sessió de data 22 de desembre de 2016. Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze per presentar esmenes.

  •     Sessió de 22 de desembre de 2016 de la Comissió de Govern

Aprovació inicial

El projecte d'ordenança de serveis funeraris va ser aprovat inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en sessió de data 22 de març de 2017.

Informació pública

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció va acordar sotmetre l'ordenança aprovada inicialment a informació pública durant el termini de trenta dies, en què es podran presentar al·legacions, que seran objecte de valoració.

Aprovació definitiva

Incorporades, si escau, les al·legacions, els suggeriments i les esmenes dels grups municipals presentades durant el període d'informació pública, la Comissió va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i l'ordenança es va sotmetre al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva.