Tramitació del nou Reglament del Consell Municipal de les Persones Grans de Barcelona

El Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, a la seva disposició transitòria primera, estableix que tots els òrgans de participació existents i les seves normes de funcionament s’han d’adequar a les disposicions d’aquest Reglament.

Amb la finalitat de donar compliment a aquest requeriment, l’Ajuntament de Barcelona inicia els tràmits per l’aprovació d’un nou reglament de funcionament de l’òrgan consultiu i de participació de les persones grans de la ciutat.

Aquest òrgan, creat fa 30 anys amb el nom de Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona, passaria a anomenar-se Consell Municipal de les Persones Grans de Barcelona.

És el consell sectorial d’àmbit de ciutat que s’ocupa de les qüestions i les polítiques que afecten les persones grans, i aporta el punt de vista i la iniciativa d’aquest sector de la població per a la millora de les condicions de vida de la ciutadania gran i de tota la ciutat.

Consulta pública prèvia

D’acord amb el que estableix a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió de les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 18 i el 29 de gener de 2021.