Tramitació de l'Ordenança per a prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari del servei de desplegament de conductes portafibra òptica a l’interior del clavegueram

En aquest cas, i en virtut de la potestat reglamentària de les entitats locals, es pretén crear un cos normatiu que reguli adequadament mitjançant una ordenança no fiscal, l’establiment d’unes prestacions patrimonials públiques no tributàries relatives al servei de desplegament de conductes portafibra òptica a l’interior del clavegueram. D’aquesta manera, s’ampliarà el gravamen de les diferents manifestacions d’utilització privativa o aprofitament especial per a aquests tipus d’empreses que es dediquen al desplegament de fibra òptica en el subsòl públic municipal.

Els objectius més rellevants que ha de regular la proposta normativa tenen a veure amb:

  • La determinació de les tarifes corresponent als treballs de planificació, diagnosi de la viabilitat d’estesa de conductes per l’interior del clavegueram, i redacció de projecte per a l’estesa de conductes portadors de fibra òptica entre els punts demanats per l’operador de comunicacions, en base a les característiques conegudes del clavegueram, el funcionament hidràulic del mateix, el grau d’ocupació per conductes portafibra ja existents, i les possibles actuacions futures al clavegueram previstes en el Pla Director de Clavegueram.
  • L’establiment d’un sistema tarifari independent del nombre de conductes a projectar, i sense increments per la realització de projectes de dimensió reduïda.
  • La determinació de la tarifa corresponent a la redacció del projecte constructiu.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar adient, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 28 de juny de 2021 i el 13 de juliol de 2021.

Aprovació del projecte normatiu

L'Ordenança és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze dies per presentar esmenes.

  •     Sessió de 16 de setembre de 2021 de la Comissió de Govern

Aprovació inicial

L’Ordenança va ser aprovada inicialment per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió de 20 d’octubre de 2021.

Informació pública

La Comissió d’Economia i Hisenda va acordar sotmetre l’Ordenança aprovada inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es van poder presentar les al·legacions que es van considerar oportunes, tal com disposa l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 112 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

L'expedient restà exposat al públic per a la seva consulta des del 25 d’octubre de 2021 fins el 7 de desembre de 2021, període durant el qual es van poder formular al·legacions. 

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió d’Economia i Hisenda va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i la Ordenança es va sotmetre al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.