Tramitació del Reglament per al reconeixement a les persones represaliades pel tardofranquisme i de creació de la Junta de Valoració

Un dels principals obstacles que es troben les víctimes del franquisme i els seus familiars és la impunitat en la que es mantenen els crims de la dictadura franquista, ja que la Llei d’Amnistia vigent impedeix que prosperin les investigacions. Davant d’aquesta situació, la voluntat del govern municipal és aprofitar totes les possibilitats que ofereix el marc normatiu per reconèixer i reparar a les persones que van patir la repressió.

El Reglament ha de permetre que el compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb el reconeixement i la reparació dels danys causats a les víctimes del tardofranquisme a la ciutat es tradueixi en mesures concretes. Al mateix temps, també es vol promoure el coneixement i la reflexió sobre el passat de la ciutat i fomentar una ciutadania democràtica, tot contribuint així a evitar que es repeteixin situacions d’intolerància i de violació dels drets humans. També es vol deixar constància del reconeixement i gratitud de la ciutat de Barcelona a les entitats de memòria històrica per la seva lluita per la justícia, la reparació i la veritat.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 5 i el 19 d'octubre de 2018.

Aprovació del projecte normatiu

El Reglament per al reconeixement a les persones represaliades pel tardofranquisme i de creació de la junta de valoració és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze dies per presentar esmenes.

  •     Sessió de 25 d'octubre de 2018 de la Comissió de Govern

Aprovació inicial del Reglament

El Reglament per al reconeixement a les persones represaliades pel tardofranquisme i de creació de la junta de valoració es va aprovar inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, en sessió de 12 de desembre de 2018.

Informació pública

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, en la seva sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2018, va acordar aprovar inicialment el Reglament de reconeixement a les persones represaliades pel tardofranquisme i de creació de la Junta de Valoració, i sotmetre'l a informació pública durant un període de 30 dies hàbils, de conformitat amb el que disposa l'article 112 del Reglament Orgànic Municipal.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 28 de desembre de 2018 fins al 8 de febrer de 2019, període durant el qual es va poder formular al·legacions.

Aprovació definitiva

Transcorregut el període d'informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions, la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva per a sotmetre-la al Consell Plenari.