Tramitació de la modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona

L'Ordenança de circulació de vianants i vehicles, aprovada l’any 1998, desplega les competències que té atribuïdes l’Ajuntament de Barcelona en matèria de trànsit, circulació, estacionament i seguretat viària sobre les vies urbanes i sobre les travesseres declarades vies urbanes, així com sobre qualsevol espai obert a la lliure circulació de persones, animals i vehicles.

El febrer de 2007 es va realitzar la primera modificació per adequar-la al nou marc legal establert pel règim especial del municipi del Barcelona del 2006. El febrer de 2015 es va realitzar una nova modificació per adaptar-la a la nova situació que viu la ciutat de Barcelona com a conseqüència del notable increment dels desplaçaments en bicicleta i la seva relació amb altres vehicles en les calçades i amb els vianants a les voreres.

L’estiu de 2015 la gran proliferació dels vehicles de mobilitat personal, que genera una situació de mala convivència en determinades zones de la ciutat com Ciutat Vella, produeix la necessitat d’afrontar una nova ordenació per tal de promoure aquest tipus de mobilitat sostenible i eficient per aquells espais on no generi problemes de convivència i pugui circular d’una manera segura.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es dugué a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de modificació de l’ordenança, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar adient, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, fins el dia 16 de desembre de 2016.

Aprovació inicial

Després que la Comissió de Govern aprovés el projecte normatiu, els grups municipals que no havien presentat el projecte, o no hi havien donat la seva conformitat, van disposar d'un termini de quinze dies per presentar esmenes. Incorporades, si s'escau, les esmenes presentades, el projecte de modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles va ser aprovat inicialment per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 15 de febrer de 2017.

Informació pública

La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va acordar sotmetre l'ordenança aprovada inicialment a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, en què es van podrer presentar al·legacions, que han de ser objecte de valoració.

Aprovació definitiva

Incorporades, si escau, les al·legacions, els suggeriments i les esmenes dels grups municipals presentades durant el període d'informació pública, la Comissió va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i l'ordenança es va sotmetre al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva.