Ordenança fiscal 3.17 taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua, i hidrocarburs, per a l’exercici 2018 i successius

De conformitat amb l’article 15.1 de la Llei d’Hisendes Locals, aprovada per reial decret legislatiu 2/2004, “excepte en els supòsits previstos en l’article 59.1 d’aquesta llei, les entitats locals hauran d’acordar la imposició i supressió dels seus tributs propis, i aprovar les corresponents ordenances fiscals reguladores d’aquests”.

Pel que fa a la seva tramitació, l’article 17.1 de la mateixa norma estableix que els acords provisionals adoptats per les corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la fixació dels elements necessaris, amb vista a la determinació de les respectives quotes tributàries, així com les aprovacions i modificacions de les corresponents ordenances fiscals, s’exposaran en el tauler d’anuncis de l’Entitat durant trenta dies, com a mínim, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que consideren oportunes.

En virtut de l’anterior, es planteja l’aprovació de la següent ordenança fiscal:

OF 3.17 Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs: S’aplica la taxa en funció de l’ús del domini públic privatiu i avaluat segons valor general del mercat sobre les xarxes de transport d’energia que transcorren per domini públic al municipi, aplicant l’article 24.1a a les xarxes i infraestructures de transport elèctric, gas, hidrocarburs i aigua.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es du a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 22 de juny de 2018 i el 2 de juliol de 2018. Durant el període de consulta no es va presentar cap aportació.

Aprovació provisional

L’aprovació de l’esmentada ordenança fiscal va ser aprovada provisionalment pel Plenari del Consell Municipal, en sessió de data 20 de juliol de 2018.

  •     Sessió de 5 de juliol de 2018 de la Comissió de Govern

Informació pública

El Plenari del Consell Municipal va acordar sotmetre les ordenances aprovades provisionalment a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es podran presentar les reclamacions que es consideren oportunes.

D’acord amb el que disposa l’article 18 de la Llei d’Hisendes Locals, tindran la consideració d’interessats, a l’efecte de reclamar contra l’acord provisional:

a) Els que tinguin un interès directe o estiguin afectats per aquests acords.

b) Els col·legis oficials, cambres oficials, associacions i la resta d’entitats legalment constituïdes per a vetllar pels interessos professionals, econòmics o veïnals, quan actuen en defensa dels que els són propis.

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió d'Economia i Hisenda va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i l'Ordenança fiscal 3.17 va ser sotmesa al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.