Tramitació d'una nova ordenança fiscal 3.18 de taxes pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars

La Directiva 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell del 30 de maig de 2018 sobre els residus, recull l’ambició de la Unió per avançar cap a una economia circular a través de la millora de la preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus. A més a més, l’esmentada Directiva fixa uns objectius en relació a la preparació per a la reutilització i el reciclatge per part dels estats membres del 55% pel 2025, del 60% pel 2030 i del 65% pel 2035.

Per la seva banda, el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2020 (PRECAT20) estableix com a prioritats, entre altres, intensificar les mesures que es desenvolupen des de fa temps per a la millora en la quantitat i qualitat de la recollida selectiva de la FORM (fracció orgànica dels residus municipals) i en general per a la resta de fraccions.

D’altra banda, el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2017-2025 determina que “caldrà que al 2025 els municipis hagin incorporat un sistema de pagament per ús del servei de recollida i s’hagi establert un marc de col·laboració entre l’AMB i els municipis per tal de poder modular també la TMTR a escala individual en funció del comportament de recollida selectiva". Així, al febrer de 2019 es signa l’Acord Metropolità pel Residu Zero que compromet als municipis metropolitans a, entre d’altres, disposar al 2021 d’una taxa de recollida pels usuaris domèstics, o haver desplegat al 2025 sistemes d’individualització de la recollida domèstica que cobreixin el 100% de la població.

En aquest cas, i en virtut de la potestat reglamentària de les entitats locals, es pretén crear un cos normatiu que reguli adequadament, mitjançant una ordenança fiscal, l’establiment d’una taxa per la prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans, atès que, per la seva naturalesa, es tracta d’una matèria reservada a ordenança fiscal.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar adient, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 25 de setembre de 2019 i el 15 d’octubre de 2019.

Aprovació provisional

L’ordenança fiscal va ser aprovada provisionalment pel Plenari del Consell Municipal, en la sessió de 20 de desembre de 2019, previ dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda.

Informació pública

El Plenari del Consell Municipal va acordar sotmetre l'ordenança fiscal aprovada provisionalment a informació pública durant el termini de 30 dies, entre el 24 de desembre de 2019 i el 7 de febrer de 2020, en què es va poder presentar les reclamacions que es van considerar oportunes.

D’acord amb el que disposa l’article 18 de la Llei d’hisendes locals, tindran la consideració d’interessats, a l’efecte de reclamar contra l’acord d'aprovació provisional:

a) Els que tinguin un interès directe o estiguin afectats per aquest acord.

b) Els col·legis oficials, cambres oficials, associacions i la resta d’entitats legalment constituïdes per a vetllar pels interessos professionals, econòmics o veïnals, quan actuen en defensa dels que els són propis.

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió d'Economia i Hisenda va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i l'Ordenança es va sotmetre al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.