Recerca del planejament, qualificacions i convenis

La informació del planejament per mitjans telemàtics ve regulada en els articles 17.2 d) i 3, 23 i la disposició addicional primera del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme. Amb relació als instruments de gestió, s'aplica l'article 23 esmentat sobre l'obertura de terminis d'informació al públic.

En aquest apartat podeu trobar el Programa de recerca d'àmbits de planejament i qualificacions (caràcter informatiu, no normatiu). Dins la mateixa base de dades es troben, en el seu cas, els convenis urbanístics. El contingut de cada apartat i les instruccions de consulta es troben en els diferents apartats d'ajudes, que es representen amb un interrogant (?). Les aprovacions inicials d'instruments de planejament es destaquen en un apartat del cercador, a l'efecte de la convocatòria d'informació pública i d'obertura del termini d'al·legacions "Darreres aprovacions inicials", on consta la data del BOP. El termini d'informació pública del planejament és d'un mes, llevat que s'especifiqui concretament a l'instrument.

Consulteu el Punt d'Informació Cartogràfica per conèixer el codi de pla i la qualificació urbanística.

Els exemplars complets en format paper dels instruments de planejament, gestió i convenis es poden consultar al Departament d'Informació i Documentació Urbanística.

AVÍS:

Properament entrarà en funcionament el Portal d'Informació Urbanística, que integrarà en una sola eina de consulta les informacions actualment disponibles al Cercador de Planejament, el Cercador de Patrimoni i el Punt d'Informació Cartogràfica (PIC). El nou portal substituirà aquestes tres eines, que deixaran d'estar accessibles un cop entri en servei.

A més de facilitar la consulta de la informació, el nou portal suposarà una millora en l'accessibilitat i navegabilitat dels continguts, oferint una versió adaptable als dispositius mòbils. També, per tal de complir amb els estàndards normatius europeus s'ha actualitzat la base cartogràfica (ETRS 89) (i adaptat el parcel·lari) sobre la qual s'hi ha transcrit el planejament vigent.

Accediu al servei: