Mobilitat sostenible

Qualitat de vida és també tornar els carrers a les persones. Una Barcelona pacificada i connectada en què es fomenta la mobilitat sostenible, accessible, segura i amable per als vianants i les bicicletes, amb facilitat per arribar a tot arreu amb transport públic efcient, net i a l'abast de tothom.

Pla de Mobilitat Urbana (2013-2018)

El Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2013-2018 (PMU) és l’instrument de planificació en què es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana els propers anys.

Estratègia de la bicicleta

Barcelona és una ciutat compromesa amb un model de mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient, que aposta per donar més protagonisme als mitjans de transport no contaminants, mitjançant, entre altres mesures, l'increment de l’ús de la bicicleta com a mitjà habitual de transport urbà a la ciutat.

Pacte Municipal d’Infraestructures

El Pacte vol esdevenir un document de consens en la selecció de les infraestructures més importants i fonamentals per Barcelona, que identifiqui i prioritzi les inversions en aquelles infraestructures que millorin al màxim el progrés econòmic i la cohesió social, mediambiental i territorial de la ciutat.

Xarxa de bus

Fins aquest moment s'han desenvolupat completament quatre de les cinc fases previstes, que han permès inaugurar 16 noves línies entre els anys 2012 a 2016. 

Connexió de la xarxa de tramvia

La connexió de les dues xarxes de tramvia és una clara aposta per la millora ambiental però també cap a una mobilitat més segura, sostenible, equitativa i eficient.

Pla director del vehicle elèctric

La mobilitat elèctrica, eix d'innovació i competitivitat, contribueix a la reducció d'emissions contaminants i millora la qualitat de l'aire, redueix la contaminació acústica i impulsa el desenvolupament i la transformació industrial. L'Ajuntament de Barcelona impulsa una línia estratègica per a la implantació del vehicle elèctric a la ciutat per afavorir la mobilitat sostenible i millorar la convivència urbana.