Taula Contra la Contaminació de l'Aire

La Taula Contra la Contaminació de l’Aire té l'objectiu de treballar conjuntament amb les entitats i els agents del sector els problemes de contaminació a la ciutat.

El govern municipal compta amb aquest espai transversal amb la finalitat de donar resposta al problema de contaminació atmosfèrica de la ciutat. La Taula té l’objectiu d’analitzar la situació de la qualitat de l’aire de la ciutat, proposar i desenvolupar mesures correctores, informar i sensibilitzar, i fer-ne el seguiment; així com analitzar l’actuació davant episodis de contaminació de l’aire.

Aquesta Taula està integrada per tots els agents implicats: serveis municipals, grups municipals i diverses entitats i organitzacions de l’àmbit econòmic, social, ecologista, de la mobilitat, de la salut i del sector científic. La necessària complicitat del govern municipal amb la ciutadania i els agents socials, permet un efecte multiplicador que pot arribar a contribuir notablement a aconseguir una ciutat més saludable.

Els nivells de qualitat de l’aire a Barcelona

La millora de qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona ha estat, des de finals dels anys 70, un dels principals reptes ambientals amb els quals ha hagut de conviure la ciutat i davant dels quals ha calgut definir diferents estratègies d’actuació per tal de reduir l’emissió de contaminants locals. Tanmateix, la ciutat ja ha superat alguns reptes en termes de contaminants locals, com poden ser la reducció del plom o el diòxid de sofre, gràcies a les millores tecnològiques, i legislatives aplicades.

Actualment, per detectar la presència de contaminants a l’aire, l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un centre d’anàlisi, la Direcció de Serveis de Vigilància Ambiental de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que controla un conjunt d’estacions integrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). A Barcelona ciutat, hi ha un total d’11 estacions de la xarxa i a través d’ells, anualment, l’Agència de Salut Pública de Barcelona realitza informes sobre l’evolució de la concentració dels contaminants en l’aire.

A dia d’avui, Barcelona, com altres ciutats europees (París, Londres, Berlín o Rotterdam), supera els límits de concentració en mitjana anual d’NO2 establerts per la UE per a la protecció de la salut (des de l’any 2010 els límits europeus de màxima concentració mitjana anual són 40 µg/m3 per els NO2 i les PM10). Aquest fet exigeix que s’hagin d’adoptar estratègies d’actuació a tots nivells (locals, nacionals, estatals i/o europees) per millorar la qualitat de l’aire de les ciutats i les seves Àrees Metropolitanes.

La principal causa: la mobilitat

Conèixer la concentració de contaminants és important, però igual d’important és detectar l’origen d’aquests contaminants. Els resultats dels estudis mostren que el sector de la mobilitat és el principal causant dels problemes de qualitat de l’aire a la ciutat, tant a nivell d’emissions com d’immissions.

I en aquest sentit, són els 1,8 milions de desplaçaments interns-externs (que entren o surten de Barcelona) els principals causants, ja que un 44,2% ho fan utilitzant el vehicle privat, enfront del 15% dels viatgers interns.

Així, aquest gran flux de circulació de vehicles que entren i surten de la ciutat és un dels principals reptes que aborda la ciutat i que passa necessàriament per la reducció de l’ús dels vehicles privats a motor per a accedir a la ciutat i per una millora de l’oferta del transport públic en aquest àmbit.

El Pla de Millora de Qualitat de l’Aire de Barcelona 2015-2018

Per a la millora de la qualitat de l’aire a la ciutat, el Pla de Millora de Qualitat de l’Aire de Barcelona 2015-2018, és un pla transversal que recopila les diferents estratègies a nivell de ciutat, actuacions sobre àmbits molt diversos com el transport i mobilitat, la indústria, el sector residencial, les grans infraestructures de la ciutat i el sector comercial i serveis, entre d’altres.

Alhora, el Pla aborda específicament la temàtica del Port i l’Aeroport i assenyala la necessitat del recolzament d’Administracions de rang superior, l’Autonòmica o l’Estatal, que permetin les millores del transport públic interurbà i col·laborin en engegar polítiques, sobretot en àmbits com poden ser transport, indústria i grans infraestructures.

Per tal de plantejar actuacions més valentes existeix la voluntat específica de revisar el Pla actual per tal de plantejar una estratègia més integral a nivell de ciutat, però alhora, plantejar una visió més metropolitana integrant-la a una temporalitat més adient amb altres estratègies urbanes.

La declaració d’un episodi ambiental de contaminació

Barcelona està inclosa a la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, Zona de Qualitat de l’Aire A1 (ZQA1), on la Generalitat de Catalunya pot declarar un episodi ambiental de contaminació, atès al que estableix el seu Pla d’Actuacions per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric.

Els episodis ambientals de contaminació es declaren quan es preveu que la situació anticiclònica pugui donar lloc a un augment dels nivells de concentració de la contaminació atmosfèrica. La causa principal és un anticicló persistent que, sovint en època hivernal, provoca que l’atmosfera vegi reduïda la seva capacitat de dispersió dels contaminants.

L’Ajuntament de Barcelona té la voluntat d’aconseguir que els episodis no es declarin, de manera que treballa amb mesures més estructurals. En aquest sentit, a la Taula Contra la Contaminació de l’Aire s’hi proposa crear un grup de treball específic que permeti definir un protocol d’actuació oficial arribat el cas.

Enllaços relacionats: