Tramitació de l’ordenança de prestacions patrimonials públiques no tributàries dels serveis de cementiris

El 9 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP) que modifica entre d’altres, la Llei General Tributària (LGT), la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL) i la Llei de Taxes i Preus Públics. El nou article 20.6 TRLHL suposa una mutació de la naturalesa de l’ingrés (taxa), en aquells supòsits en els que la prestació del servei es realitzi “en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado”. En el cas dels serveis de cementiris s’aplica el conveni de maig de 2007, pel qual s’encarrega a Cementiris de Barcelona, SA la gestió dels serveis de cremació i cementiri, incloent dins de les seves facultats la de percebre la remuneració corresponent per la prestació del servei de cremació i cementiri a través de les tarifes de les taxes i dels preus públics aprovats pel Ple de l’Ajuntament.

De forma que la vigent Ordenança Fiscal 3.9, de taxes de cementiris, resulta plenament afectada per les modificacions introduïdes per la LCSP, resultant necessari procedir a l’aprovació d’una nova ordenança no fiscal per prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari dels serveis de cementiris que substitueixi l’anterior. El text de la nova ordenança és equivalent al de l’anterior ordenança fiscal excepte en dos punts: d’una banda, s’elimina el servei de cremació, per tractar-se d’un servei no coactiu (existeixen altres prestadors del servei al sector privat); a partir d’ara aquest preu privat serà aprovat per la Comissió de Govern; i d’altra banda, s’ajusta el règim d’exempcions per adaptar-lo al decret de prestacions gratuïtes i bonificades de serveis funeraris.

Aprovació del projecte normatiu

L'ordenança de prestacions patrimonials públiques no tributàries dels serveis de cementiris és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze dies per presentar esmenes.

  •     Sessió d'11 d'octubre de 2018 de la Comissió de Govern

Informació pública

La Comissió d’Economia i Hisenda va acordar sotmetre l’ordenança aprovada inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es podran presentar les reclamacions que es consideren oportunes, tal com disposa l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 14 de desembre de 2018 fins el 30 de gener de 2019, període durant el qual es van poder formular al·legacions.

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió d'Economia i Hisenda ha de dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i l'Ordenança se sotmetrà, si s'escau, al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.