Tramitació d'una nova ordenança fiscal de taxes per l'ús del domini públic local i la prestació d'altres serveis a explotadors de serveis de telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions electròniques

La Llei General de Telecomunicacions (Llei 9/2014, de 9 de maig) determina que cal establir el marc general aplicable a qualsevol operador per poder accedir al domini públic en condicions neutrals, objectives, transparents, equitatives i no discriminatòries. Descartats els procediments de licitació, es considera que no hi ha solucions alternatives i s'ha de resoldre mitjançant una ordenança fiscal amb l’establiment d’una taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local i la prestació de serveis associats a favor d'explotadors de serveis de telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions electròniques en el terme municipal de Barcelona.

En aquest cas, i en virtut de la potestat reglamentària de les entitats locals, es pretén crear un cos normatiu que reguli adequadament mitjançant una ordenança fiscal, l'establiment d’una taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local i la prestació de serveis associats a favor d'explotadors de serveis de telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions electròniques, atès que per la seva naturalesa es tracta d'una matèria reservada a ordenança fiscal.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es du a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar adient, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre els dies 11 de desembre de 2019 i 13 de gener de 2020.