Consulta pública prèvia sobre la modificació del reglament regulador de la tramitació telemàtica per les persones físiques de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona

El vigent Reglament regulador de la tramitació telemàtica per les persones físiques de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona va ser aprovat per la Comissió de Govern, en sessió de 28 de novembre de 2019.

L’experiència de l’aplicació del vigent Reglament regulador de la tramitació telemàtica per les persones físiques de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, ha permès observar que l’evolució demostra que cada vegada la presentació telemàtica té més pes i que les persones físiques sol·licitants en la seva majoria prefereixen la presentació telemàtica a la presencial i que aquesta última tendeix a desaparèixer.

Consulta pública prèvia

D’acord amb el que estableix a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió de les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 3 de febrer de 2022 i el 16 de febrer de 2022.