Tramitació de l'ordenança de cementiris de l'Ajuntament de Barcelona

L'Ordenança municipal de cementiris de l’Ajuntament de Barcelona fou aprovada per acord del Consell Plenari de 24 d’octubre de 1997. Després de gairebé vint anys de vigència, la realitat de la societat ha canviat prou com per fer necessària una actualització d’aquesta norma.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar adient, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, fins el dia 13 de desembre de 2016.

Durant el període de consulta no es va presentar cap aportació.

Projecte normatiu

El projecte normatiu d'ordenança de cementiris va ser aprovat per la Comissió de Govern, en sessió de data 22 de desembre de 2016.

  •     Sessió de 22 de desembre de 2016 de la Comissió de Govern

Aprovació inicial

El projecte d'ordenança de cementiris va ser aprovat inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en sessió de data 22 de març de 2017.

Informació pública

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció va acordar sotmetre l'ordenança aprovada inicialment a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, en què es podran presentar al·legacions, que seran objecte de valoració.

Aprovació definitiva

Incorporades, si escau, les al·legacions, els suggeriments i les esmenes dels grups municipals presentades durant el període d'informació pública, la Comissió va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i l'ordenança es va sotmetre al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva.