Tramitació d'una nova ordenança fiscal de taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de la xarxa de canalitzacions municipals per a l’extensió de la xarxa de telecomunicacions de les operadores

En virtut de la potestat reglamentària de les entitats locals, es pretén crear un cos normatiu que reguli adequadament mitjançant una ordenança fiscal, l’establiment d’una taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de la xarxa de canalitzacions municipals per a l’extensió de la xarxa de telecomunicacions de les empreses operadores en el terme municipal de la ciutat de Barcelona.

L’objectiu és gravar la utilització de la xarxa de canalitzacions, galeries de serveis i clavegueram municipals per a l’extensió de la xarxa de telecomunicacions de les operadores, l’ús que diversos operadors fan de la infraestructura de canalitzacions municipals està regulat en base a acords de cessió d’ús, en algun cas signats fa més de 10 anys, on s’estipulen preus i condicions pròpies de la situació del mercat de les telecomunicacions en el moment de la signatura dels acords. El mercat de les telecomunicacions ha evolucionat molt, tant pel que fa al desplegament d’infraestructures per part dels operadors com pel que fa al marc legal que regula les condicions en que administracions públiques i empreses privades poden posar les infraestructures de telecomunicacions a disposició del mercat.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va du a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar adient, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el dia 1 d’agost de 2019 i el dia 6 de setembre de 2019.