Tramitació de la nova declaració del municipi de Barcelona com a àrea de mercat d’habitatges tens

En el marc de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge, que habilita l’Ajuntament de Barcelona a formular i aprovar una nova declaració del municipi com a àrea de mercat d’habitatges tens més enllà de la que va preveure directament la llei amb caràcter transitori, l’Ajuntament de Barcelona ja ha comunicat a la Generalitat de Catalunya la voluntat d’exercir aquesta competència i procedir a la seva preparació, formulació i aprovació, i evitar així que la declaració decaigui a la ciutat de Barcelona una vegada finalitzi, el dia 22 de setembre de 2021, el termini d’un any previst en la llei.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò que estableix l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió els ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s’inclou, entre l’1 de juliol i el 15 de juliol de 2021.

Projecte normatiu

Tal i com s’estableix als informes, el que motiva l’aprovació de la declaració és la regulació de la contenció i moderació de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge en què l'habitatge arrendat estigui destinat a residència permanent de l’arrendatari i que l'habitatge estigui situat en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat tens.

Aprovació inicial

La nova declaració del municipi de Barcelona com a àrea de mercat d’habitatges tens va ser aprovada inicialment pel Plenari del Consell Municipal, en la sessió ordinària de juliol de 2021.

Informació pública

El Plenari del Consell Municipal va acordar sotmetre la declaració del municipi de Barcelona com a àrea de mercat d’habitatges tens aprovat inicialment a informació pública durant el termini de 15 dies, en què es van poder presentar les al·legacions que es van considerar oportunes, tal com disposa l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 112 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 29 de juliol fins a el 18 d'agost de 2021, període durant el qual es van poder formular al·legacions. Si durant aquest període no s'haguessin formulat al·legacions, la declaració es tindrà per definitivament aprovada.

Aprovació definitiva

Valorades les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, la declaració es va sotmetre al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.