Tramitació de la modificació del Reglament orgànic municipal per a regular l'assistència i votació telemàtiques a les sessions del Consell Municipal

En exercici de les potestats regulatòria i d'autoorganització municipals, es tramita un projecte normatiu de modificació del Reglament orgànic municipal per a regular, com a garantia del dret de representació, la possibilitat d'assistència telemàtica i votació remota a les sessions del Consell Municipal per causa de maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu dels membres de la Corporació.

Aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal

El projecte de modificació del Reglament orgànic municipal va ser aprovat inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció en sessió de 5 de desembre de 2017.

Informació pública

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en sessió conjunta de les comissions permanents del Consell Municipal celebrada el 5 de desembre de 2017, va acordar aprovar inicialment la modificació del Reglament orgànic municipal, amb la finalitat de regular la possibilitat d'assistència telemàtica i de votació remota per causa de maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu dels membres de la Corporació; i sotmetre-la a informació pública per un termini de 30 dies, de conformitat amb allò previst a l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i a l’article 112 del propi Reglament orgànic municipal.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta del 12 de desembre de 2017 fins el 25 de gener de 2018, període durant el qual es va poder formular al·legacions.

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció va dictaminarà la proposta d'aprovació definitiva, i el text normatiu es va sotmetre al Consell Plenari per a l'aprovació definitiva.