Tramitació de la modificació del Decret de recollida porta a porta de Sant Andreu de Palomar

El 15 de gener de 2020 la ciutat de Barcelona declara l’emergència climàtica i accelera un seguit de canvis que comprometen a tots els agents de la ciutat. Entre altres accions, el foment de l’economia circular, la planificació estratègica de la gestió de residus, les actuacions de prevenció de la generació, de reutilització i recollida selectiva dels residus municipals, la integració de la planificació de la prevenció de residus amb l’Estratègia Residu Zero de la ciutat, en consonància amb els  objectius del marc normatiu a nivell europeu, estatal i català, comporten diferents línies d’actuació com a instruments de planificació de referència.

Així mateix, una de les accions que inclou el Pla pel Clima és el desplegament de sistemes individualitzats de recollida de residus domèstics i comercials al 100% de la ciutat amb l'objectiu d'arribar al 65% de recollida selectiva i reduir la necessitat de valoració energètica.

El sistema de recollida de residus actual no permet l’aportació individualitzada ni la identificació del generador. L’anonimat fomenta les males praxis i no permet fer un seguiment acurat de la participació per millorar-la.

Per aquest motiu, una de les línies d’actuació per la millora de la qualitat i quantitat de la recollida selectiva, aconseguir augmentar l’estat de netedat de la via pública i, alhora, alliberar espai públic amb la retirada de contenidors i disminuir els nivells de soroll, és el desplegament de la recollida Porta a Porta a diferents barris.

El sistema de recollida porta a porta de Sant Andreu de Palomar s’emmarca dins d’aquests objectius, que donen continuïtat a l’implantat al  Casc Antic de Sarrià, iniciat l’any 2018.

Projecte normatiu

En aplicació de les competències atribuides a l'Alcaldia per la Carta Municipal, la modificació del decret d'alcaldia, de 14 de maig de 2013, que regula la zonificació, les dates i els horaris dels sistemes de recollida de residus municipals es realitza mitjançant un decret normatiu de l'Alcaldia, a proposta de la Segona Tinenta d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Aprovació inicial

La modificació del Decret d'Alcaldia, de 14 de maig de 2013, pel qual s'estableix la modalitat de recollida específica porta a porta a la zona de Sant Andreu de Palomar va ser aprovat inicialment per l'Alcaldessa el 6 de maig de 2021.

Informació pública

El Decret d'Alcaldia d'aprovació inicial disposa sotmetre'l a informació pública durant un període de 30 dies. L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 18 de maig de 2021 fins el 30 de juny de 2021, període durant el qual es van poder formular al·legacions.

Aprovació definitiva

Un cop resoltes les al·legacions formulades durant el període d’informació pública, l'Alcaldessa va resoldre l'aprovació definitiva de la modificació del decret.