Tramitació de la modificació de l'Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona i l'Ordenança reguladora del procediment sancionador

La vigent Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona fou aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal de 27 de novembre de 1998 i modificada per acord del Plenari del Consell Municipal el 20 de juliol de 2001, després de més de vint-i-dos  anys de vigència, es detecta que l’evolució en la mobilitat, fan necessària una actualització d’aquesta norma.

La iniciativa pretén adaptar el contingut de l’Ordenança a la nova realitat social i jurídica, recollint la importància d’establir un règim de penalitats que permeti, en el marc de la relació de subjecció especial que hi ha amb els titulars de les llicències, adoptar les mesures de disciplina adequades per a imposar un ús de l’espai públic ordenat.

La vigent Ordenança reguladora del procediment sancionador de l’Ajuntament de Barcelona fou aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal de 26 de març de 2010 i, després de més d’onze anys de vigència, es detecta que és necessària una actualització d’aquesta norma, per aplicar un procediment sancionador més adient als incompliments de les empreses adjudicatàries de llicències temporals d’ús comú especial del domini públic per a l’estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicles d’ús compartit en règim d’explotació econòmica al terme municipal de Barcelona.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es du a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 2 de juliol de 2021 i el 16 de juliol de 2021.

Aprovació del projecte normatiu

L’Ordenança per la qual es modifica l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona i l’Ordenança reguladora del procediment sancionador és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups polítics municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze dies per presentar esmenes.

  •     Sessió de 22 de juliol de 2021 de la Comissió de Govern

Aprovació inicial

L’Ordenança va ser aprovada inicialment per la Comissió d’ecologia, urbanisme, infraestructures i mobilitat, en la sessió de 14 de setembre de 2021.

Informació pública

La Comissió d’ecologia, urbanisme, infraestructures i mobilitat va acordar sotmetre la modificació puntual de l'Ordenança aprovada inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es van poder presentar les al·legacions que es van considerar oportunes, tal com disposa l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 112 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 28 de setembre de 2021 fins el 10 de novembre de 2021, període durant el qual es van poder formular al·legacions. 

Aprovació definitiva

Incorporades, si escau, les al·legacions formulades durant el període d'informació pública, la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva i l'ordenança es va sotmetre al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva.