Consulta pública prèvia sobre el projecte normatiu de Reglament del procediment d’integració d’escoles privades de primer cicle d’educació infantil de la ciutat de Barcelona al servei d’escoles bressol municipals de l’Ajuntament de Barcelona

Aquest projecte normatiu té per objecte establir el procediment d'integració de centres educatius privats del primer cicle d’educació infantil al servei d'escoles bressol municipal amb l'objectiu d’ampliar l’oferta de places d'infants de 0 a 3 anys a la ciutat de Barcelona.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 24 de novembre i el 17 de desembre de 2021.