Tramitació de la modificació de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública

La música juga un paper fonamental en el desenvolupament de la vida urbana a una ciutat com Barcelona. El fet social que representa té diverses derivades que s'han de contemplar a l'hora desenvolupar polítiques públiques en aquest context. Junt amb l'important pes d'aquest sector pel que fa a l'impacte econòmic a la ciutat; existeix un teixit d’escala petita i mitjana que desenvolupa la seva activitat amb un alt valor cultural i social de proximitat.

La necessitat de fer compatible l’activitat de música en viu amb el descans de veïnes i veïns de la ciutat de Barcelona, i resoldre la realitat complexa dels espais que desitgen programar musica en directe de petit format, van portat l’Ajuntament de Barcelona a efectuar una modificació de l’Ordenança de les activitats i dels establiments de concurrència pública de l’Ajuntament.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura modificació de la norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en la documentació informativa que s'inclou, entre el 21 de gener de 2019 i el 4 de febrer de 2019.

Aprovació del projecte normatiu

La modificació de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

D’acord amb el previst a l’article 111.2 del Reglament orgànic municipal, tots els grups municipals van manifestar el seu acord en ordre a no obrir el termini de quinze dies per a la presentació de les seves esmenes un cop aprovat el projecte normatiu per la Comissió de Govern.

  •     Sessió de 7 de febrer de 2019 de la Comissió de Govern

Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança

La modificació de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública va ser aprovada inicialment per la Comissió d’Economia i Hisenda, en sessió de 12 de febrer de 2019.

Informació pública

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la seva sessió celebrada el dia 12 de febrer de 2019, va  acordar aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública i va sotmetre a informació pública durant un període de 30 dies hàbils, de conformitat amb el que disposa l'article 112 del Reglament Orgànic Municipal.
L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 15 de febrer de 2019 fins el 28 de març de 2019, període durant el qual es va poder formular al·legacions.

Aprovació definitiva

Valorades les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió d'Economia i Hisenda va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i la modificació de l'ordenança va ser sotmesa al Plenari del Consell Municipal per a l'aprovació definitiva.

  •     Publicació de l'Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona