Tramitació de la modificació de l’Ordenança de prestacions patrimonials públiques no tributàries dels serveis de cementiris 2020

El febrer de 2019 es va aprovar l’Ordenança de PPPNT, com a conseqüència de la modificació de la Llei d’Hisendes Locals per part de la Llei de Contractes, que obligava que tots aquells serveis que es prestin de forma indirecta, ja sigui mitjançant concessió, ja sigui a través d’una personificació privada (com és el cas de Cementiris de Barcelona, S.A.).

Al gener de 2020 es va aprovar una modificació de les PPPNT de serveis de Cementiris per actualitzar les tarifes de manteniment i conservació, i establir millores tècniques i de redactat de la normativa.

En aquest expedient es proposa un conjunt de modificacions de les PPPNT de serveis de cementiris, també de caràcter tècnic, que com a caràcter general, tenen com a objecte d’una banda, facilitar la rehabilitació de determinades sepultures i, d’altra, donar una sortida comercialitzar a d’altres tipologies de sepultures. En concret, es preveu:

  • Rebaixa del preu de designa de persona beneficiària i eliminació del preu del traspàs, sota certes condicions, i altres millores d’aquesta figura.
  • Establir a preu zero obtenció d’autorització de petits arranjaments, obres de reparació o reforma per unitat, per obres de rehabilitació, reforma i/o reparació que afectin més del 50% de la sepultura
  • Bonificació 95% del preu concessió de sepultures Grup IV, complint requisits en la concessió.
  • Rebaixa del preu de concessió de les sepultures “mausoleu” del grup III un 30%.
  • Rebaixa del 25% del preu de concessió de les sepultures del grup II (tombes menors, entre altres) del cementiri de Collserola.
  • Exempció de pagament per la limitació de sepultures per al seu ús exclusiu com a cinerari.
  • Modificació del redactat de la PPNT relativa a l’autorització per filmació en els cementiris.

Aprovació del projecte normatiu

La modificació de l'Ordenança de prestacions patrimonials públiques no tributàries dels serveis de cementiris és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze dies per presentar esmenes.

  •     Sessió de 15 d’octubre de 2020 de la Comissió de Govern

Informació pública

La Comissió d’Economia i Hisenda acorda sotmetre la modificació de l’ordenança aprovada inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es van poder presentar les reclamacions que es van considerar oportunes, tal com disposa l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 112 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 23 de novembre de 2020 fins el 7 de gener de 2021, període durant el qual es van poder formular al·legacions. 

Aprovació definitiva

Incorporades, si escau, les al·legacions formulades durant el període d'informació pública, la Comissió d’Economia i Hisenda va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva i l'ordenança es va sotmetre al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva.