Tramitació del nou Reglament de participació ciutadana

En data 6 d’octubre de 2017, el Plenari del Consell Municipal va aprovar definitivament el Reglament de participació ciutadana, que derogava les anteriors Normes Reguladores de la Participació Ciutadana de 22 de novembre de 2002.

Aquest Reglament assentava les bases del que havia de ser el sistema de Democràcia Activa per al conjunt de la ciutat, a partir dels principis de ciutadanitzar  la participació ciutadana i assegurar mecanismes de democràcia directa. També concretava els canals i mecanismes que la ciutadania tenia al seu abast per a participar en la presa de decisions polítiques a nivell municipal: òrgans de participació, processos participatius, iniciatives ciutadanes i consultes ciutadanes.

Durant els darrers anys s’han anat implementant a la ciutat aquests canals i articulant el sistema de Participació Ciutadana a Barcelona.

La Sentencia núm. 874/2019, de 25-10-2019 del TSJ de Catalunya, declara la nul·litat del Reglament de Participació Ciutadana de 2017. Interposat recurs de cassació per part de l’Ajuntament de Barcelona contra l’anterior sentència, en data 01-03-2021 es notifica al mateix la providència del Tribunal Suprem de no admetre a tràmit l’esmentat recurs. En conseqüència la Sentencia esmentada tindrà efectes generals, una vegada hagi assolit fermesa, amb la seva publicació al BOPB. A partir d’aquesta publicació, el Reglament de participació ciutadana de 2017 deixarà d’estar vigent a tots els efectes.

El nou Reglament pretén mantenir les bases del  sistema de Democràcia Activa per al conjunt de la ciutat de Barcelona, a partir dels mateixos principis del Reglament anterior anul·lat, i concretar els canals i mecanismes que la ciutadania té al seu abast per a participar en la presa de decisions polítiques a nivell municipal: òrgans de participació, processos participatius, iniciatives ciutadanes i consultes ciutadanes. Així mateix, s’incorporen aquells temes sobre els que hi ha sentències judicials concretes i aquelles formes de participació que no estaven previstes com ara la participació digital, els pressupostos participatius i els jurats populars o assemblees deliberatives.

Consulta pública prèvia

D’acord amb el que estableix a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió de les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 23 d'abril i el 21 de maig de 2021.

Aprovació del projecte normatiu

El nou Reglament de participació ciutadana és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups polítics municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze dies per presentar esmenes.

  •     Sessió de 18 de novembre de 2021 de la Comissió de Govern

Presentació de propostes i suggeriments

D'acord amb el que disposa l'article 69.3 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones poden trametre llurs propostes i suggeriments amb relació a les iniciatives normatives que correspongui abans del tràmit d’audiència i informació pública. L’Administració ha de fer una valoració general de les contribucions, que s’ha de publicar en el Portal de Transparència.

Aprovació inicial

El nou Reglament va ser aprovat inicialment per la Comissió presidència, drets de ciutadania, participació i seguretat i prevenció, en la sessió de 19 de gener de 2022.

  •     Sessió de 19 de gener de 2022 de la Comissió de presidència, drets de ciutadania, participació i seguretat i prevenció

Informació pública

La Comissió de presidència, drets de ciutadania, participació i seguretat i prevenció va acordar sotmetre el Reglament aprovat inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es podran presentar les al·legacions que es considerin oportunes, tal com disposa l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 112 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

L'expedient restarà exposat al públic per a la seva consulta des del 21 de gener de 2022 fins al 3 de març de 2022, període durant el qual es podran formular al·legacions.