Tramitació de la modificació parcial per a l'exercici de 2017 i successius de les Ordenances Fiscals 1.1, 1.2, 3.5 i 3.12

De conformitat amb l’article 15.1 de la Llei d’hisendes locals, aprovada per Reial decret legislatiu 2/2004, “excepte en els supòsits previstos a l’article 59.1 d’aquesta llei, les entitats locals hauran d’acordar la imposició i supressió dels seus tributs propis, i aprovar les corresponents ordenances fiscals reguladores d’aquests”.

Pel que fa a la seva tramitació, l’article 17.1 de la mateixa norma estableix que els acords provisionals adoptats per les corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la fixació dels elements necessaris, amb vista a la determinació de les respectives quotes tributàries, així com les aprovacions i modificacions de les ordenances fiscals corresponents, s’exposaran al tauler d’anuncis de l’entitat durant trenta dies, com a mínim, dins els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.

En virtut de l’anterior, es planteja la modificació de les ordenances fiscals següents:

  • OF 1.1. Impost sobre béns immobles: es redueixen els topalls al comerç del 10% al 7% (VC fins a 60.000 €) i del 20% al 14% (VC > 60.000 €).
  • OF 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica: s’adapten les bonificacions per a vehicles poc contaminants al sistema nacional d’etiquetatge ambiental de la DGT:

                   - Bonificació del 75%: vehicles de zero emissions o eco

                   - Bonificació del 25%: vehicles tipus C, o amb benzina o bioetanol i amb emissions fins a 120g / km de CO2

  • OF 3.5. Taxes de clavegueram: es crea una exempció de la taxa a favor de les persones que es troben en situació de pobresa energètica (tant exclusió residencial com vulnerabilitat acreditada pels serveis socials).
  • OF 3.12. Taxes per l'estacionament regulat de vehicles a la via pública: s’introdueix un recàrrec per als dies en què la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat declari un episodi de contaminació atmosfèrica.

Informació pública

El Plenari del Consell Municipal va acordar sotmetre les ordenances aprovades provisionalment a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es van poder presentar les reclamacions que es van considerà oportunes. El termini finalitzà el 5 de setembre.

D’acord amb el que disposa l’article 18 de la Llei d’hisendes locals, tenen la consideració d’interessats, a l’efecte de reclamar contra l’acord provisional:

a) Els qui tinguin un interès directe o estiguin afectats per aquests acords.

b) Els col·legis oficials, cambres oficials, associacions i la resta d’entitats legalment constituïdes per vetllar pels interessos professionals, econòmics o veïnals, quan actuen en defensa dels que els són propis.

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la comissió va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i el projecte va ser sotmès al Consell Plenari per a l'aprovació definitiva.