Tramitació del Reglament del Consell escolar municipal de Barcelona (CEMB) i dels Consells escolars municipals de Districte (CEMD)

El nou impuls que es vol donar al Consell escolar municipal de Barcelona (CEMB) i als Consells Escolars de Districte (CEMD), plasmat en la mesura de govern "Consell Escolar Municipal de Barcelona, consell educatiu de la ciutat", que s'afegeix a la necessitat d'ajustar la seva regulació, que es remunta al 1989, a la normativa vigent, porten a la necessitat de modificar el Reglament de constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars de Districte, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 19 d'abril de 1989. Es persegueix potenciar la participació de la comunitat educativa en els processos de presa de decisions i d'elaboració de polítiques per a la millora del sistema educatiu, donant als consells escolars un paper d'agent definidor de les polítiques públiques en matèria d'educació i de canalització de la participació i l'empoderament de la comunitat educativa.

Avantprojecte normatiu

El Reglament del Consell escolar municipal de Barcelona (CEMB) i dels Consells escolars municipals de Districte (CEMD) és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

  •     Sessió de 29 de juny de 2017 de la Comissió de Govern

Aprovació inicial

Després que la Comissió de Govern aprovés el projecte normatiu, els grups municipals que no havien presentat el projecte o no hi havien donat la seva conformitat, van disposar d'un termini de quinze dies per presentar esmenes. Un cop valorades i incorporades, si s'escau, el projecte de reglament va ser sotmès a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports per a la seva aprovació inicial.

Informació pública

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports va acordar sotmetre el reglament aprovat inicialment a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, en què es van poder presentar al·legacions, que van ser objecte de valoració.

Aprovació definitiva

Incorporades, si escau, les al·legacions, els suggeriments i les esmenes dels grups municipals presentades durant el període d'informació pública, la Comissió va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i l'ordenança es va sotmetre al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva.