Tramitació del Decret de regulació del nombre i condicions d'atorgament de llicències temporals d'ús comú especial del domini públic per a l'estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicletes d'ús compartit en règim d'explotació econòmica

La mobilitat a la ciutat de Barcelona ja no està únicament caracteritzada per una distribució modal tradicional (desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic i en vehicle privat) sinó que la innovació i la tecnologia actual fan que cada vegada proliferin més sistemes, com és el cas del sistemes de mobilitat compartida (o sharing), i que, necessàriament, han de conviure amb aquells modes tradicionals existents.

El sharing és l’ús compartit d’un cotxe, moto, bicicleta o qualsevol altre mode de transport que permet als usuaris tenir accés a curt termini als diferents vehicles quan sigui necessari (sota demanda).

Aquest increment de vehicles comporta una major ocupació de l’espai públic i una major presència de vehicles compartits vinculats a activitats d’explotació econòmica que està provocant l’increment de la intensitat de l’ocupació de l’espai públic, en detriment de l’ús general de la ciutadania.

Actualment, Barcelona no disposa d’una regulació específica per a l’ús i l’ocupació de l’espai públic per part d’aquesta tipologia de vehicles i, les normatives vigents, permeten actuar en els indrets on es detecti un ús abusiu de l’espai públic per part d’aquestes empreses.

D’acord amb les competències municipals per regular l’ús de l’espai públic, i als efectes de donar prioritat a l’ús comú que d’aquest espai fa la ciutadania front a l’ús privat de caràcter mercantil, resulta necessària la regulació d’aquest àmbit per donar resposta a la necessitat d’establir un marc regulador clar que permeti als operadors explotar els sistemes de vehicle compartit de forma segura i estable i, alhora, que permeti a l’Ajuntament definir els usos i espais determinats a l’espai públic, per tal de vetllar pel seu bon funcionament. D’altra banda, la normativa respon a la voluntat de potenciar i aprofitar les oportunitats d’aquests sistemes minimitzant els impactes negatius derivats de l’ocupació de l’espai públic.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura modificació de la norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en la documentació informativa que s'inclou, entre el 12 de febrer de 2019 i el 26 de febrer de 2019.

Projecte normatiu

En aplicació de les competències atribuides a l'Alcaldia per la Carta Municipal, la regulació de les condicions i procediment per l'atorgament de llicències temporals d'ús comú especial de domini públic per a l'estacionament de bicicletes i motocicletes d'ús compartit es realitza mitjançant un decret normatiu de l'Alcaldia, a proposta de la Segona Tinenta d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Aprovació inicial del projecte de decret

El Decret de regulació de les condicions i procediment per l'atorgament de llicències temporals d'ús comú especial de domini públic per a l'estacionament de bicicletes i motocicletes d'ús compartit va ser aprovat inicialment per l'Alcaldessa l'11 de març de 2018.

Informació pública

L'Alcaldia, en data 11 de març de 2019, va adoptar el Decret aprovant inicialment la regulació del nombre i les condicions d'atorgament de llicències temporals d'ús comú especial del domini públic per a l'estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicletes d'ús compartit en règim d'explotació econòmica al terme municipal de Barcelona i disposant sotmetre l'esmentada regulació a informació pública per un termini de 30 dies hàbils.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 15 de març de 2019 fins el 29 d'abril de 2019, període durant el qual es van poder formular al·legacions.

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, l'Alcaldessa va disposar l'aprovació definitiva de la regulació del nombre i condicions d'atorgament de llicències temporals d'ús comú especial del domini públic per a l'estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicletes d'ús compartit en règim d'explotació econòmica.

En compliment d'allò disposat en el propi acord i als efectes d'allò establert a l'article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local, es publica a continuació el text íntegre de la disposició referida.