Tramitació de la nova ordenança fiscal per a l'establiment d'una taxa pel manteniment dels serveis que presta el SPEIS de l’Ajuntament de Barcelona

En aplicació de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, els serveis prestats de Protecció i Extinció d’Incendis i Salvament del SPEIS de l’Ajuntament de Barcelona es financen, en part, per les entitats asseguradores, ja que s’acaben beneficiant d’aquesta activitat municipal. Fins a l’actualitat, aquest finançament es realitza a través d’un conveni amb la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (Unespa).

Però la realitat actual en la prestació d’aquests serveis d’assegurances i la casuística de les diferents companyies asseguradores, en un context de creixent protagonisme de companyies no establertes a l’Estat espanyol, fa que l’actual instrument de finançament no s’ajusti a aquesta realitat en coordinació amb l’esmentada patronal. De manera que mitjançant la potestat tributària que confereix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es pretén aprovar un tribut per tal de garantir el compliment de l’equitat en la prestació dels mencionats serveis, en el sentit que totes les companyies asseguradores acabin també finançant part de la prestació d’aquests serveis dels quals s’acaben beneficiant.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar adient, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 15 de febrer de 2021 i el 8 de març de 2021.