Tramitació del nou Reglament de funcionament del comitè científic i d’ètica de l’Ajuntament de Barcelona en relació al Zoo de Barcelona

El Reglament de funcionament del Comitè Científic i d’Ètica de l’Ajuntament de Barcelona en relació al Zoo de Barcelona pretén tramitar i aprovar la norma per la qual es regirà el Comitè Científic i d’Ètica de l’Ajuntament de Barcelona en relació al Zoo.

El present Reglament és necessari per tal de donar compliment a l’Ordenança sobre la Protecció, la Tinença i la Venda d’Animals a Barcelona, en la que s’estableix que l’Ajuntament ha de presentar una proposta de reglament pel qual es regirà el Comitè Científic i d’Ètica.

Consulta pública prèvia

D’acord amb el que estableix a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió de les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 19 i el 30 d'abril de 2021.

Aprovació del projecte normatiu

El nou Reglament de funcionament del comitè científic i d’ètica de l’Ajuntament de Barcelona en relació al Zoo de Barcelona és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups polítics municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze dies per presentar esmenes.

  •     Sessió de 10 de juny de 2021 de la Comissió de Govern

Aprovació inicial

La modificació del Reglament va ser aprovat inicialment per la Comissió presidència, drets de ciutadania, participació i seguretat i prevenció, en la sessió de 15 de setembre de 2021.

Informació pública

La Comissió de presidència, drets de ciutadania, participació i seguretat i prevenció va acordar sotmetre el Reglament aprovat inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es va poder presentar les al·legacions que es van considerar oportunes, tal com disposa l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 112 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 23 de setembre de 2021 fins a el 8 de novembre de 2021, període durant el qual es van poder formular al·legacions. 

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i el Reglament es va sotmetre al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.