Tramitació de la modificació del Reglament Orgànic del Consell Tributari

El Consell Tributari es va crear el 20 de desembre de l'any 1988 com a òrgan especialitzat i independent en l'àmbit dels recursos en matèria tributària i es va constituir llavors amb set membres. Al llarg dels trenta anys de funcionament del Consell Tributari s'han incrementat successivament les seves funcions, però paral·lelament s'ha reduït la seva composició.

En aquest sentit es proposa incrementar el nombre de membres del Consell Tributari perquè compti amb sis memebre en lloc dels cinc actuals; nombre actual que, a més, fa possible l'aplicació més natural de la previsió de renovació per meitats que estableix l'art. 47 de la Llei 1/2006. Així mateix, es considera convenient incorporar al text del Reglament el criteri legal d'atenció al criteri de paritat de gènere en la composició dels òrgans col·legiats. La proposta requereix modificar lleugerament el seu reglament orgànic.

Aprovació inicial

La modificació del reglament va ser aprovada inicialment per la Comissió d'Economia i Hisenda, en la sessió de 21 d'abril de 2021.

Informació pública

La Comissió d'Economia i Hisenda va acordar sotmetre el Reglament Orgànic del Consell Tributari aprovat inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es van poder presentar les al·legacions que es van considerar oportunes, tal com disposa l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 112 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

L'expedient va restà exposat al públic per a la seva consulta des del 29 d'abril de 2021 fins a l'11 de juny de 2021, període durant el qual es van poder formular al·legacions. 

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió d'Economia i Hisenda va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i l'Ordenança es va sotmetre al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.