Consulta pública prèvia sobre una nova ordenança reguladora de la subjecció d’immobles als drets de tanteig i retracte

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò que estableix l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió els ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s’inclou, entre el 21 de gener de 2020 i el 4 de febrer de 2020.