Tramitació de la modificació del reglament d'honors i recompenses de Guàrdia Urbana i Bombers

En els quaranta anys transcorreguts des de l'aprovació i vigència del Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Policía Municipal, s'han operat un gran nombre de canvis legislatius i socials entre els quals l'evolució del concepte de servei públic, de les administracions públiques i de la pròpia organització municipal de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta evolució, així com les especificitats i exigències pròpies dels actuals serveis de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, fan que sigui necessari revisar el contingut de l'esmentat Reglament per adequar-lo a la nova realitat.

Amb aquest esperit es pretén que el marc de mèrits reconeguts s'adeqüi al nou estàndard de qualitat de prestacions que exigeix la ciutadania, i que el règim de reconeixements sigui corresponent a les actuals funcions i extensió de les prestacions de la GUB i l'SPEIS.

Projecte normatiu de modificació del Reglament d'honors i recompenses de la GUB i del SPEIS

La modificació del Reglament d'honors i recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern va aprovar el projecte normatiu, els grups municipals que no havien presentat el projecte o no van donar la seva conformitat van disposar d'un termini de quinze per presentar esmenes.

  •     Sessió del 14 de setembre de 2017 de la Comissió de Govern

Aprovació inicial de la modificació del Reglament d'honors i recompenses de la GUB i del SPEIS

El projecte de modificació del Reglament d'honors i recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament va ser aprovat inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció en sessió de 5 de desembre de 2017.

Informació pública

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, en sessió conjunta de les comissions permanents del Consell Municipal celebrada el 5 de desembre de 2017, va acordar aprovar inicialment la modificació del Reglament d’honors i recompenses dels membres de la policia municipal i del servei d’extinció d’incendis (que es denominarà Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament), aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 17 de setembre de 1976, i sotmetre’l a informació pública per un període de 30 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta del 14 de desembre de 2017 fins el 29 de gener de 2018, període durant el qual es va poder formular al·legacions.

Aprovació definitiva

Incorporades, si escau, les al·legacions, els suggeriments i les esmenes dels grups municipals presentades durant el període d'informació pública, la Comissió ha de dictaminar la proposta d'aprovació definitiva per sotmetre al Plenari del Consell Municipal la proposta de modificació del Reglament, per a la seva aprovació definitiva.