Bústia Ètica i de Bon Govern

La Bústia Ètica i de Bon Govern és un canal segur de participació electrònica per donar a conèixer qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern, una eina per reforçar la integritat en la gestió pública.

Inclou mecanismes per garantir la confidencialitat de totes les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per mantenir el contacte amb l'òrgan gestor i saber l'estat de la tramitació. Es vol afavorir que qualsevol persona o servidor públic pugui facilitar informació, sense patir represàlies.

Es tracta d’un mitjà de prevenció i resolució de conflictes que preserva la identitat de la persona que fa la comunicació i també incorpora eines per garantir els drets de les persones a les quals s'atribueix una conducta que no s'ajusta a les regles ètiques.

La Bústia Ètica i de Bon Govern és el canal prioritari d’admissió de comunicacions relacionades amb males pràctiques a l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents, sens perjudici d'admetre les comunicacions per altres canals o de manera presencial a les oficines d’atenció ciutadana (OAC). En aquests casos, però, no es pot garantir la confidencialitat de les comunicacions.

Un cop presentada la comunicació i admesa a tràmit es comproven els fets, mitjançant tasques d'investigació i, si escau, es formulen recomanacions amb mesures de millora en la gestió pública, o es proposa a l'òrgan competent iniciar expedients administratius per restaurar la legalitat alterada, l'adopció de mesures sancionadores o disciplinàries o la comunicació a la Fiscalia de les conductes que puguin resultar constitutives d'il·lícit penal.

La Bústia Ètica i de Bon Govern es posarà en funcionament un cop implantats els requeriments tècnics necessaris per garantir la confidencialitat i la comunicació segura.

Tramitació de les normes reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern: aprovació inicial

Les normes reguladores les va aprovar inicialment la Comissió de Govern en sessió de 26 de novembre de 2015.

Tramitació de les normes reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern: informació pública

La Comissió de Govern va acordar sotmetre les normes reguladores a informació pública durant el termini d'un mes, en què s'han pogut presentar al·legacions, que han estat objecte de valoració.

Tramitació de les normes reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern: aprovació definitiva

La Comissió de Govern, en sessió de 6 d'octubre de 2016, va resoldre les al·legacions formulades a l'aprovació inicial i va aprovar definitivament les normes reguladores.

Tramitació de les normes reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern: publicació al BOPB

Les normes reguladores de la Bústia ètica i de bon govern van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 16 de gener de 2017. Aquesta disposició general va entrar en vigor a partir de l'endemà de publicar-se al BOPB.