Heu detectat una mala praxi a l’Ajuntament de Barcelona i podeu aportar proves d'aquesta conducta?

Utilitzant l’aplicació, que garanteix la confidencialitat, podeu fer que s’investigui el cas i s’actuï per millorar la integritat del sector públic.

Podeu escollir una comunicació totalment anònima.

Podeu fer el seguiment de la comunicació a través d’un canal segur i conversar amb l’òrgan gestor de la bústia, independent en l'exercici de les seves funcions.

Per què s'ha creat aquest canal de participació i col·laboració?

Per enfortir la integritat del sector públic municipal

La bústia neix amb l’objectiu d’afavorir el compliment dels principis o les regles ètiques i de bon govern i administració que han de seguir els càrrecs electes i el personal al servei dels òrgans i les entitats municipals.

Com a mitjà de prevenció de conflictes

Es tracta d’un canal segur i bidireccional que promou la col·laboració entre l'Administració municipal i les persones per cultivar els valors ètics en la gestió pública a través de la participació.

Per garantir la confidencialitat de les comunicacions i l'indemnitat del comunicador

La bústia garanteix en tot moment la confidencialitat. La persona que fa la comunicació té dret a la protecció eficaç de la seva identitat i integritat laboral, i a la plena garantia de l'anonimat en l'entorn digital si opta fer la comunicació de manera anònima.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

Aplicació Finestra nova

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

Compartiu aquest contingut