La Bústia Ètica i de Bon Govern és un canal segur de participació electrònica que neix de la conveniència d'oferir un espai que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern, com una manera de reforçar la gestió pública.

Inclou mecanismes per garantir la confidencialitat de totes les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per mantenir el contacte amb l'òrgan gestor i saber l'estat de tramitació. Es vol afavorir que qualsevol persona o servidor públic pugui facilitar informació, sense patir represàlies.

Es tracta d’un mitjà de prevenció i resolució de conflictes que preserva la identitat de la persona que fa la comunicació i també incorpora eines per garantir els drets de les persones a les quals s'atribueix una conducta que no s'ajusta a les regles ètiques.

Per evitar males pràctiques en l’ús de la bústia, s’aplicaran criteris estrictes per admetre les comunicacions i amb l'exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa de les persones que comuniquin fets amb abús de dret o vulnerant el principi de bona fe.

La bústia ètica i de bon govern és el canal prioritari d’admissió de comunicacions relacionades amb males pràctiques a l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents, sens perjudici d'admetre les comunicacions per altres canals o de manera presencial a les oficines d’atenció ciutadana (OAC). En aquests casos, però, no es pot garantir l’anonimat i la confidencialitat de les comunicacions.

La seva gestió forma part de les funcions atribuïdes a la Direcció de Serveis d'Anàlisi, que està adscrita a la Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques de la Gerència de Recursos.

En l’exercici de les funcions relatives a la Bústia Ètica i de Bon Govern, la Direcció de Serveis d’Anàlisi actua amb independència funcional sense que pugui estar sotmesa a ordres jeràrquiques que en condicionin l'actuació, especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat de les dades personals que tracti.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

Aplicació Finestra nova

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

Compartiu aquest contingut