Tramitació de la modificació de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres

L’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal l'any 2011, regula els permisos i tràmits necessaris per a realitzar obres, els quals varien en funció del tipus d’actuació i de la incidència de les obres en l’edificació. Alhora, estableix la documentació necessària per a la seva admissió o concessió.

En els darrers anys s’ha observat un increment notable de les operacions de rehabilitació que tenen origen, no únicament en el compliment del deure legal de conservació dels edificis destinats a usos residencials, sinó a actuacions de reforma que alteren la densitat i morfologia dels habitatges que els composen, per la comercialització posterior. Tot això ha comportat en certs supòsits la pràctica comprovada d’expulsions dels/les llogaters/es i/o propietaris/es individuals de finques, amb l’emparament de la realització d’obres de rehabilitació que no permeten continuar amb l’ús quotidià de l’habitatge durant l’execució de les obres i impedeixen exercir el dret de retorn. La proposta de modificació de l'ordenança pretén introduir, en els tipus d'obra en els quals són més habituals aquest tipus de pràctiques, la intervenció dels serveis competents d’habitatge.

Consulta pública prèvia

D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 25 de gener de 2018 i el 14 de febrer de 2018. Durant el període de consulta no es va presentar cap aportació.

Aprovació inicial

Després que la Comissió de Govern aprovés el projecte normatiu, els grups municipals que no havien presentat el projecte o no hi havien donat la seva conformitat, van disposar d'un termini de quinze dies per presentar esmenes. Un cop valorades i incorporades, si s'escau, el projecte de modificació de l'ordenança va ser sotmès a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat per a la seva aprovació inicial.

Informació pública

La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va acordar sotmetre la modificació de l'ordenança aprovada inicialment a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils. Fins el 31 de maig de 2018 es van poder presentar al·legacions, que van ser objecte de valoració.

Aprovació definitiva

Incorporades, si escau, les al·legacions, els suggeriments i les esmenes dels grups municipals presentades durant el període d'informació pública, la Comissió va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva i la modificació de l'ordenança fou sotmesa al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva.